ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a www.horvathgreta.hu honlapon keresztül történő online órákhoz csatlakozás kapcsán – lsd. “Online Pilates” menü:

Az online órákhoz csatlakozás kétlépcsős eljárással történik: a honlapon meg kell adnia az e-mail címét, majd jelen Adatkezelési tájékoztató elolvasását és az adatkezeléshez való hozzájárulását követően a „Jelentkezem” gombra kattintás után a jelentkezés hivatalos lesz, és megjelenik Horváth Gréta személyes postafiókjában.

A jelentkezés regisztrálása után egy “Köszöntő levél” című információs levelet fog kapni a további teendőkről a személyes e-mail címére 24 órás időtartamon belül.

Adatkezelő megnevezése: Horváth Gréta E.V. Székhely: 8171 Balatonvilágos, Mathiász ltp. 24/b. Honlap címe: www.horvathgreta.hu (a továbbiakban: Adatkezelő)

 1. Képviseli: Horváth Gréta (8171 Balatonvilágos, Mathiász ltp. 24/b.; +36 (30) 480 – 4813. horvath.greta@indamail.hu)
 • A kezelt személyes adatok köre: Az Ön e-mail címe, amellyel a www.horvathgreta.hu honlapon keresztül feliratkozott az online szolgáltatásra.  Az e-mail címén kívül más személyes adatot nem rögzítünk Önről.
 1. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy Ön a www.horvathgreta.hu honlapon keresztül történő jelentkezése után valóban elérhesse az “Online Pilates” szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja: A www.horvathgreta.hu adatkezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön  hozzájárulását a www.horvathgreta.hu honlapon az e-mail címének megadását követően, a „Hozzájárulok, hogy Horváth Gréta mint Adatkezelő az e-mail címemet az Adatkezelési tájékoztatóban rögzített módon, jelentkezés céljából kezelje.” Checkbox kipipálásával, majd a „Jelentkezem” gombra kattintással megerősítve.

 1. Az adatkezelés időtartama: Az e-mail címét a “Jelentkezem” gombra kattintás után addig őrizzük, míg Ön az “Online Pilates” szolgáltatást igénybe veszi vagy érdeklődését fejezi ki.
 2. Címzettek: Az Adatkezelő az Ön e-mail címét harmadik személlyel nem közli.
 • Adatfeldolgozók: A www.horvathgreta.hu tulajdonosa, Horváth Gréta.
 • Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik:
 1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy a www.horvathgreta.hu oldaltól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon: – az adatkezelés céljáról, – az érintett személyes adatok kategóriáiról, – a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, – a személyes adatok tárolásának időtartamáról, – a személyes adatok gyűjtésének módjáról, – a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, továbbá – a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jog gyakorlásának módjáról.
 2. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a www.horvathgreta.hu indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat (jelen esetben ez a jog az e-mail cím helyesbítését jelentheti).
 3. A törléshez való jog: Az Ön kérésére a www.horvathgreta.hu indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha – a személyes adatokra már nincsen szükség adatkezelés céljából, vagy – a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy – a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön: jogosult arra, hogy kérésére a www.horvathgreta.hu korlátozza az adatkezelést, ha – Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a www.horvathgreta.hu ellenőrizze a személyes adatok pontosságát) – ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy – a www.horvathgreta.hu-nak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, – Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a www.horvathgreta.hu oldal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival szemben).
 5. Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja (azaz ne vegye igénybe az online szolgáltatást). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A joggyakorlás menete:

1) A fentebb kiemelt jogok gyakorlása iránti kérelmét a www.horvathgreta.hu „Kapcsolat” menüpontjában kell kezdeményeznie.

2) A www.horvathgreta.hu a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a www.horvathgreta.hu a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

3) Ha a www.horvathgreta.hu nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

4) A www.horvathgreta.hu díjmentesen tájékoztatja Önt, és díjmentesen teljesíti kérelmét, de amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a www.horvathgreta.hu, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5) A www.horvathgreta.hu a kérelmét az Ön azonosítását követően tudja teljesíteni.

6) Amennyiben a www.horvathgreta.hu-nak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Egyéb rendelkezések: A személyes adatok kezeléséről a www.horvathgreta.hu adatkezelési nyilvántartást vezet.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: Ön a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet panasszal: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf 5., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu